Ochrana údajů

Směrnice firmy harder-online gmbh pro ochranu údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. § 4 odst. 1 TDSG nás zavazuje, abychom Vás informovali o druhu, rozsahu a účelu získání a zpracování osobních dat nutných pro provedení objednávek a rovněž o Vašich právech na podání námitky. Prosím, přečtěte si proto pečlivě toto prohlášení o ochraně dat a vezměte zde rovněž na vědomí naše všeobecné podmínky zpracování a dodání (VPZD) a respektujte je. Vyhrazujeme si právo na budoucí provedení změn v tomto prohlášení o ochraně údajů. O případných změnách Vás budeme informovat prostřednictvím zřetelného upozornění na našich webových stránkách.

Pokyny firmy harder online gmbh (Labelprint24.de), Online Web-To-Print-platformy k ochraně dat platící pro Německo, Rakousko a Švýcarsko a Českou republiku
Firma harder-online gmbh by si přála, abyste se při návštěvě jejích webových stránek cítili dobře. Proto bereme ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Ochrana Vaší privátní sféry při zpracování osobních údajů je pro nás důležitým úkolem. Společnost harder-online gmbh zpracovává osobní údaje, které byly při návštěvě naší webové stránky získány, zásadně dle zákonných ustanovení, která respektují a ochraňují vaší privátní a osobní sféru. Učinili jsme technická a organizační opatření, která zajišťují, aby byly předpisy týkající se ochrany údajů dodržovány jak námi, tak externími poskytovateli služeb. Mimo to je pro nás důležité, abyste vždy věděli, kdy a která data ukládáme a jak je používáme. V následujícím textu bychom Vám proto rádi představili, jak firma harder-online gmbh ochranu dat dodržuje, jak ochraňujeme Vaše údaje a jaký význam to pro Vás konkrétně má, když naše služby využíváte.

Údaje vztahující se k osobám / osobní informace k identitě 
Údaje vztahující se k osobám, resp. osobní informace k identitě jsou informace, které mohou být explicitně použity, aby bylo možno zjistit Vaši identitu. Sm patří informace jako Vaše správné jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo atd.

Údaje ve formě pseudonymu / anonymní logfile-údaje 
Informace, které nejsou dávány do přímé souvislosti s Vaší opravdovou identitou, jako např. profil nebo počet uživatelů nějaké webové stránky, nespadají do kategorie informací vztahujících se k osobě. Pokud naše webové stránky navštívíte, ukládají naše webové servery např. IP adresu Vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a datum a hodinu návštěvy. Dále jsou v logfile webového serveru uloženy Váš operační systém, název a verze prohlížeče. Tyto údaje budou anonymně vyhodnoceny pro statistické účely a pro zlepšení našeho vystupování. Tyto anonymní údaje jsou ukládány odděleně od informací vztahujících se k osobám na zabezpečených interních systémech a nepřipouští žádné zpětné odkazy na nějakou konkrétní osobu. Neděje se žádné spojení nebo dokonce využití spojených informací vztahujících se k osobě s anonymními údaji. Díky tomuto oddělení anonymních / všeobecných statistických informací a informací vztahujících se k osobám zůstává Vaše privátní sféra vždy ochráněna.
 
Získání osobních údajů
Vaše návštěva na našich informačních stránkách na Internetu je tak ukládána pouze jako anonymní přístup pro statistické účely a neobsahuje tak žádné údaje vztahující se k osobám. Tak můžete využívat naši nabídku informací na Internetu zásadně bez udání své identity.
Pokud využijete naši registraci uživatele, budou v průběhu zabezpečeného připojení uložena Vaše přístupová data a za účelem Vaší bezpečnosti zkontrolována, aby se zamezilo nepovolenému použití Vašich účtů třetími stranami. Při transakcích budou kromě přístupových dat rovněž ukládány a pro dokumentovatelnost archivovány veškeré údaje o transakcích, jako např. převáděná částka. Navíc jsou osobní údaje ukládány do paměti pouze tehdy, pokud nám je sami udáte. To nastane mimo jiné v případě ankety nebo při Vašich poptávkách a podnětech prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, který nám zašlete.
Přitom Vám náleží svobodné rozhodnutí, zda udáte své jméno a jiné osobní údaje (jako např. datum narození, poštovní a e-mailovou adresu, telefonní číslo atd.). Samozřejmě se můžete také svobodně rozhodnout, že nám tyto informace nesdělíte. V tomto případě však nebudeme schopni Vám poskytnout k dispozici požadované produkty, služby nebo informace. Osobní údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu harder-online gmbh jsou zpracovávány a využívány pouze do té míry, která je žádoucí k provedení nabídnutých služeb. Jako uživatel uživatelského účtu firmy harder-online gmbh jste kdykoli oprávněni k elektronickému přístupu, změně nebo vymazání údajů uložených k Vaší osobě nebo uživatelskému jménu.

Využití osobních údajů
Jako zadavatel zakázky, příjemce faktury a dodávky provedete výslovný souhlas se získáním, zpracováním a využitím Vašich osobních údajů. Údaje vztahující se k osobám námi budou získávány, zpracovávány a využívány, pokud je to nutné pro provedení nabízených služeb. Dále se tak stane pro kontrolu, zda smíte obdržet přístup na zabezpečené webové stránky pro účely registrace, abychom s Vámi mohli navázat Vámi požadovaný kontakt nebo abychom Vám mohli poskytnout požadované produkty, služby nebo informace. Navíc tyto údaje používáme rovněž pro účel, který je vždy uveden ve speciálním kontaktním formuláři, pokud jste nám pro tento účel udělili souhlas. Vaše údaje budou předány dále na odpovídající odborné oddělení v rámci firmy harder-online gmbh za účelem zodpovězení poptávky, případně zpracování Vaší žádosti. 

Bezpečnost při zpracování osobních údajů
Společnost harder-online gmbh používá technická a organizační bezpečnostní opatření pro ochranu námi spravovaných Vašich údajů proti náhodným nebo záměrným manipulacím, ztrátám, poškozením nebo proti zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována tak, aby odpovídala technologickému vývoji. Konkrétně to znamená, že Vaše osobní údaje ukládáme na obzvláště chráněných externích serverech. Přístup na ně je umožněn pouze několika obzvláště důvěryhodným osobám, které se zabývají technickou a redakční péčí o server.

Předání osobních údajů třetí straně
Vaše osobní údaje námi zásadně nebudou prodávány nebo pronajímány třetí straně. Vaše osobní údaje předáváme třetí straně pouze tehdy, pokud:

a) jste s předáním souhlasili nebo
b) existuje úřední nebo soudní nařízení nebo
budou Vaše data předána třetí straně i tehdy, pokud je to nutné pro zamezení zneužití našich nabídek a služeb, obzvláště použití, které porušuje naše všeobecné podmínky zpracování a dodání (VPZD) nebo zvláštní podmínky použití zákonem přípustným způsobem. Export dat do států mimo evropský hospodářský prostor se neprovádí.
 
Možnost volby
Při akcích, jako např. akce s rabaty, bychom rádi Vaše data použili pro ten účel, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách a případně se Vás v těchto souvislostech vyptat. Účast na těchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s tím nebyli srozuměni, můžete nám to kdykoliv sdělit, abychom mohli data odpovídajícím způsobem zablokovat, případně smazat. Další podrobnější informace naleznete na příslušné lokální webové stránce.

Právo na informace
Na přání obdržíte bezplatně informace o všech osobních údajích, které jsme si o Vás uložili do paměti. Kromě toho máte samozřejmě možnost opravit, aktualizovat, vymazat nebo nechat zablokovat veškeré chyby a nehodící se údaje.

Odvolání
Dále můžete jednou udělený souhlas pro získání, zpracování a použití Vašich osobních údajů kdykoliv s účinností do budoucnosti odvolat. Pokud jste nám osobní data (např. vyžádání si newsletteru) předali, máte kdykoliv možnost nechat je opět smazat. Použijte pro tento účel formulář pro odhlášení, který je tam k dispozici. Po potvrzení bezpečnostního dotazu budou u nás všechna Vaše osobní data pro tento servis nenávratně smazána.
Tato možnost odstoupení zajišťuje, abyste nadále již nedostávali žádné další zpravodaje (newsletter). Údaje o zákaznících (např. pro vedení Vašich přístupovými dat) zůstávají Vaší výpovědí internetové informační služby, případně vymazáním nedotčeny.

E-mail / kontaktní formuláře
Pokud pošlete e-mail nebo zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře, pak uložíme a použijeme Vaše osobní údaje (jako jméno, datum narození, poštovní nebo e-mailovou adresu, telefonní čísla atd.) pouze pro provedení nabízených služeb a pro korespondenci s Vámi. Pokud zadáváte data o sobě v rámci námi poskytovaných služeb péče o zákazníka, proběhne přenos dat prostřednictvím Internetu za použití bezpečných kódovacích mechanismů, které zamezují získání informací nepovolanými osobami. Pokud nám pošlete data o sobě prostřednictvím nezabezpečeného e-mailu, pak Vás upozorňujeme na to, že tento přenos dat prostřednictvím Internetu proběhne bez zabezpečení a data by pak mohla teoreticky být získána nebo zfalšována nepovolanými osobami.

Děti
Důrazně žádáme osoby zodpovědné za výchovu dětí, aby na své děti při online-aktivitách dohlížely. Osoby mladší než 18 roků by nám bez souhlasu rodičů nebo osob zodpovědných za výchovu dětí neměly předávat žádné osobní údaje. Od dětí žádné osobní údaje nevyžadujeme, neshromažďujeme je a nepředáváme je dále třetí straně. Prosíme osoby, pokud jsou mladší než 18 roků a pokud by s námi rády navázaly kontakt, aby nám tuto skutečnost sdělily současně se jménem zákonného zástupce (některého rodiče zodpovědného za výchovu).

Cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou z webového serveru zasílány do Vašeho PC a jsou ukládány většinou na Vašem harddisku. Nejedná se přitom o programy, které vniknou do systému uživatele a mohly by zde způsobit škody. Třebaže mohou cookies Vámi používaný počítač identifikovat, nebudou prostřednictvím cookies ukládány žádné osobní údaje. Nenasazujeme ani žádné technologie, které informace získané prostřednictvím cookies spojují s Vašimi osobními uživatelskými údaji za účelem zjištění Vaší identity nebo e-mailové adresy. Používáme Cookies v souhře s Vaším internetovým prohlížečem za účelem optimalizace webové nabídky na všech stránkách labelprint24. Zde se jedná o dočasné cookies, které neukládají na vašem harddisku trvale žádné údaje. Naše cookies jsou aktivní pouze během Vašeho online-relace a následně jsou automaticky smazány. Obsahují pouze jedno jednoznačné číslo a nemají mimo naši webovou stránku žádný význam. Cookies použité v internetové nabídce firmy harder-online gmbh slouží pro zvýšení komfortu při výběru tiskových výrobků. Prostřednictvím nákupního koše můžete současně vybrat více objektů a musíte formulář vyplnit pouze jednou, abyste ke všem vybraným objektům obdrželi podrobnou informaci. Většina prohlížečů je nastavena tak, že cookies automaticky akceptují. Můžete však svůj prohlížeč nastavit tak, že Vás bude informovat, jakmile budou cookies zaslány. Máte právo a možnost naše cookies odmítnout. Pokud jste ve Vašem prohlížeči funkci cookies deaktivovali, nemůžete bohužel použít náš nákupní koš a funkce firmy harder-online související s objednáním. Naše ostatní nabídka informací je Vám samozřejmě i bez cookies k dispozici v plném rozsahu.
 
Linky
Webové stránky společnosti harder-online gmbh obsahují linky na webové stránky jiných nabízejících, na které se nevztahuje toto prohlášení o ochraně dat. Pokud nabízíme linky na jiné stránky, pokoušíme se zajistit, aby splňovaly naše hodnoty. Nemáme však žádný vliv na jejich obsah a dodržování ustanovení týkající se ochrany dat jejich provozovatelem. Pokud navštívíte jinou webovou stránku, informujte se tam prosím o  platných směrnicích. 

Inovace
Rychlý vývoj internetu vyžaduje občasná přizpůsobení naší „Politiky ochrany soukromí“. O příslušných inovacích zde však budete vždy informováni. Ačkoliv nemáme v úmyslu často měnit naše směrnice týkající se privátní sféry, bude dobré, pokud při Vašich návštěvách na našich stránkách pravidelně zkontrolujete, zda nedošlo k nějakým změnám. Tak zajistíte, že jste aktuální směrnice četli a že s nimi souhlasíte. Veškeré změny směrnic týkajících se privátní sféry, budou prováděny s ohledem na budoucí vývoj. Nebudeme provádět žádné změny se zpětnou účinností, ledaže by byly předepsány zákonodárcem.

Google Analytics
“Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro web-analýzu od Google Inc. („Google“) Google Analytics používá tzv. „cokies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho využívání webové stránky. Informace o Vašem využití této webové stránky získané prostřednictvím cookie (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server od Google v USA a zde jsou uloženy. Google používá tyto informace pro vyhodnocení Vašeho využití webové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a pro poskytnutí dalších služeb spojených s využitím webové stránky a Internetu. Google případně předává tyto informace třetí straně, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud třetí strana zpracovává tato data na zakázku od Google. Google v žádném případě nebude spojovat Vaši IP-adresu s ostatními údaji od Google. Můžete zamezit instalaci cookies prostřednictvím odpovídajícího nastavení Vašeho software prohlížeče; avšak upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě nebudete případně moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Použitím této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním o Vás získaných údajů prostřednictvím Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.”

Google Website-statistiky – další informace

Zdroj: eRecht24.de – Internetrecht von Rechtsanwalt Sören Siebert

Další informace a kontakty
Pokud máte další dotazy k tématu 'Ochrana osobních údajů u harder-online gmbh', obraťte se na osobu v naší firmě, která má ochranu osobních údajů na starosti. Kontaktní adresy naleznete níže. Zde můžete učinit dotaz, které z Vašich dat jsou u nás uloženy. Kromě toho můžete informace a přání týkající se vymazání a opravení Vašich dat a rovněž své podměty kdykoliv zaslat prostřednictvím e-mailu nebo dopisu na následující adresy:

Weingarten, 22. prosince 2006

harder-online gmbh
Ravensburger Straße 30
D-88250 Weingarten

info@labelprint24.cz

harder online GmbH
Wildenhainer Straße 100
D 01558 Großenhain

Jednatel a osoba zodpovědná:

Stefan Harder

Místo soudu Dresden
Okresní soud Dresden HRB 28989
Daňové číslo: 209/110/01560
UID: DE 230296876